top of page

Brand og Redningstjenesten på Fighter Wing Skrydstrup har som sin fornemste opgave at redde menneskeliv ved ulykker med fly, brand i bygninger, færdsels uheld, uheld med farlige stoffer og andre former for ulykker.

ad vitam in tempus,
(for liv mod tid)

Brand-og-redning
Historie:

Oprettelsen af Brand og Redningstjenesten i flyvevåbnet tog sin begyndelse i slutningen af 40'erne under opbygningen af flyvestationerne.

Den nøjagtige dato ved stationens 2o års fødselsdag i 1973 (denne var den første, som blev fejret), kunne ikke tidsfæstes, derfor valgte man den 10. August, denne dato er siden bibeholdt som stationens fødselsdag.

Den 4. juli havde nok været mere rigtig, idet der denne dag blev udkommanderet 1 fenrik og nogle korporaler til Flyvestations Skrydstrup med henblik på etablering af en brand- og redningstjeneste.

Ved udgangen af juli var stationen etableret, med 1 fenrik, 1 oversergent, 8 korporaler, 1 math og 26 værnepligtige. i alt 37 mand. Bygningsfaciliteterne bestod af en mindre ejendom, der senere er om og udbygget til den nuværende brandstation.

På ejendommen, der blev brandstationen, fandtes en tavle, hvor ejendommens historie gennem et par hundrede år var beskrevet. I dette tidsrum havde den været i slægten Schmidts eje. Den nedbrændte et par gange, og ejendommens sidste ejer, Theodor Schmidt, måtte afstå den til tyskerne i 1943.

1. maj 1945 overtog Royal air force kontrollen med ejendommen indtil november 1945, hvorefter den til udgangen af 1947 var CBU-station (Civil Beskyttelsestjenestens Udrykningskolonne, en slags forløber for civilforsvaret).

Materiellet, der i begyndelsen bestod af 1 automobilsprøjte, 1 slangetender og 1 ambulance, var lejet ved henholdsvis Gentofte brandvæsen og Falck.

 

Starten af  brandstationen var kendetegnet ved primitive forhold og beskedne midler, men den hvilede på et fundament af idealisme og pionerånd.

Den nuværende station blev bygget/ombygget i 1955, hvor brand- og redningstjenesten i et års tid var installeret dels i telt og dels i Eskadrille 730 B-flight.

Senere er den store garage kommet til i 1965, og en urea hal i ????

Har besøgt hjemmesiden

bottom of page